Strona główna1 » Regulamin
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • ARTROWER
  ul. Poniatowskiego 7b
  22-300 Krasnystaw
  NIP: 564-000-4021
 • E-mail:sklep@artrower.pl
 • Telefon511727217
  82 5767111
 • Godziny działania sklepucodziennie 09.00 - 17.00, w soboty 09.00 - 13.00
Reklama
 • Certyfikat Uczciwy E-Biznes Certyfikat Uczciwy Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
korzystania ze sklepu internetowego ARTROWER
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem: https://www.artrower.pl oraz prawa i obowiązki stron wynikające z umowy sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego.
2. Sprzedający może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiana ta nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.artrower.pl, a Kupujący ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 
§ 2
Strony i rodzaje umów sprzedaży
1. Sprzedającym jest firma GRANDNET Barbara Rogowska, ul. Poniatowskiego 7b, 22-300 Krasnystaw, NIP 5640004021, zwana dalej ARTROWER
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną.

 
§ 3
Konto użytkownika
1. Rejestrując się w sklepie internetowym, Kupujący uzyskuje dostęp do konta użytkownika, za pomocą którego może dokonać zamówienia (Konto) .
2. Rejestrując się lub dokonując zakupu w sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane oraz aktualizować je, gdy ulegną zmianie. Dla potrzeb korzystania ze sklepu internetowego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika są uważane za prawidłowe.
3. Dostęp do Konta jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła umożliwiających dostęp do Konta. Uznaje się, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.
4. Kupujący uniemożliwi korzystanie z Konta osobom trzecim.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto może nie być dostępne w każdym czasie, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania.
6. Aby korzystać ze sklepu internetowego, Kupujący musi spełniać następujące warunki techniczne: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
7. Kupujący może składać reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego drogą elektroniczną, na adres: sklep@artrower.pl . Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 
§ 4
Zawarcie umowy
1. Sprzedający w sklepie internetowym publikuje katalog towarów oferowanych do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych towarów. Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w sklepie internetowym. Sprzedający nie gwarantuje dostępności towaru, który znajduje się w katalogu. Katalog towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
2. Aby zamówić towar w sklepie internetowym, zarejestrowany i zalogowany Kupujący powinien kliknąć na znajdujący się przy wybranym towarze przycisk "Dodaj do koszyka". Następnie, po kliknięciu na przycisk "Zamówienie" Kupujący otrzyma formularz zamówienia, który składa się z czterech etapów:
- w pierwszym etapie Kupujący podaje prawidłowy adres rozliczeniowy i wysyłki;
- w drugim etapie, Kupujący wybiera metodę dostawy ,
- w trzecim etapie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówione towary
- w czwartym etapie Kupujący wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu i ostatecznie potwierdza zamówienie, klikając na przycisk o nazwie "Zamawiam i płacę".
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy Sprzedający prześle Kupującemu akceptację zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Akceptacja wysyłana jest na adres e-mail, którego Kupujący używa do logowania się w sklepie internetowym.
4. Akceptacja zawiera numer zamówienia, datę i czas zamówienia, sposób płatności, przedmiot zamówienia - wybrane towary wraz z ceną, określenie sposobu dostawy oraz adres rozliczeniowy.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym ( zwłaszcza, jeśli zamówiony towar nie jest w danym momencie dostępny lub jeśli Kupujący opóźnia się z płatnościami względem Sprzedającego, wynikającymi z innych umów).
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku oczywistych błędów dotyczących ceny lub opisu produktów zawartych w katalogu.
7. Umowa zawierana jest przy pomocy środków technicznych służących do komunikowania się na odległość. Każda ze stron we własnym zakresie ponosi koszty zawarcia umowy.

 
§ 5 Dostawa towarów
1. Dostawa towarów odbywa się w następujący sposób:
- Jeżeli zakupionym towarem jest rower, zostanie on dostarczony Kupującemu zgodnie z wybraną opcją - za pośrednictwem kuriera na adres Kupującego podany w zamówieniu, lub poprzez odbiór osobisty pod adresem: ul. Poniatowskiego 7b, 22-300 Krasnystaw.
2. Czas realizacji dostawy wynosi max 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, są to dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel. Termin odbioru osobistego należy każdorazowo potwierdzić poprzez kontakt z ARTROWER przez formularz kontaktowy lub mail: sklep@artrower.pl
3. O kosztach dostawy klient każdorazowo jest informowany podczas składania zamówienia, zależą one od aktualnych promocji, wagi, wybranego sposobu wysyłki.
4. Rowery dostarczane są wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną.
5. Jeżeli z winy Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru, koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru pokrywa Kupujący.
6. W razie spóźnień spowodowanych np. chwilowymi brakami zamawianych towarów, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika ARTROWER za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
 
§ 6
Cena i warunki płatności
1. Cena zawiera już podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za wysyłkę.
2. Kupujący może zapłacić za towary w następujący sposób:
- za pobraniem
- przelewem na konto:
BZWBK 2 Oddział w Chełmie Nr 69 1500 1373 1213 7004 4015 0000
3. Wraz z ceną zakupu Kupujący uiszcza opłatę za wysyłkę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku płatności za pobraniem, cena zakupu i opłata za wysyłkę są wymagalne z chwilą otrzymania towaru.
5. W przypadku dokonania płatności przy pomocy systemu płatności internetowych, do zapłaty ceny dochodzi w momencie otrzymania kwoty przez Sprzedającego .
6. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedający przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, wraz z Akceptacją.
 
§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.

Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

(ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w dowolny sposób, np. na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej na adres sklep@expertbike.pl , wskazując numer konta lub adres, w celu dokonania zwrotu uiszczonej przez Kupującego kwoty. Kupujący obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z całą dokumentacją i dowodem zakupu.
4. Zwrot towaru i zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty, powinny nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia towaru przez Kupującego, Sprzedającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).  Koszty przesłania towaru przy składaniu zamówienia są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Przepisów tego paragrafu nie stosuje się do przedsiębiorców.

 
Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
 

 

................................................                                                                                                                                                       ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
Potwierdzam jednocześnie ,że rower jest w stanie nie zmienionym ,nowy i bez uszkodzeń oraz śladów  użytkowania wynikających z niewłaściwego zarządu wykraczającego poza konieczny.

 

..............................

   podpis konsumenta

§ 8
Gwarancja i rękojmia
1. Wszystkie towary oferowane w sklepie ARTROWER są objęte gwarancją producenta.
2. W przypadku zakupu roweru, Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną. W przypadku zakupu akcesoriów rowerowych, potwierdzeniem gwarancji jest faktura/paragon.
3. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony towar niezwłocznie po odbiorze i nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania towaru zawiadomić pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach. Po upływie powyższego terminu, Sprzedający nie uzna roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji, dotyczących oczywistych wad towaru.
4. W przypadku reklamacji klient powinien wypełnić zgłoszenie reklamacyjne dostępne dla zarejestrowanych klientów, lub też zgłosić reklamację przez panel kontaktowy sklepu. Warunkiem zachowania uprawnień z udzielonej gwarancji na rower jest dokonanie przeglądu technicznego przez autoryzowany serwis potwierdzone wpisem w książce gwarancyjnej.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarancja ulega przedłużeniu o czas rozpoznawania reklamacji oraz czas usunięcia wady.
7. Gwarancja nie obejmuje następujących wad towarów:
- Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, itp.)
- Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie towarów do celów, do których towary nie są przeznaczone,
- Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia,
- Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
- Uszkodzenia wynikające z używania niezgodnego z instrukcją obsługi,
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru powstałe w wyniku niewłaściwego montażu zakupionego roweru.
9. W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dokonywać profesjonalnego przeglądu roweru po każdych przejechanych 500 km, jednak nie rzadziej, niż raz w roku, co powinno zostać odnotowane na karcie gwarancyjnej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Kupującego.
10. Sprzedający nie odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący przechowuje towary w nieodpowiednich warunkach (np. przy dużym zapyleniu lub wilgotności) .
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa poniżej.
12. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju lub odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do przedsiębiorców.
13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupujący, z przyczyn wymienionych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do przedsiębiorstw.
14. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu towaru. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do przedsiębiorców.
15. Do roszczeń przedsiębiorców z tytułu wad towaru stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
16. Do roszczeń konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 
§ 9 Doręczenia
1. Wszystkie dokumenty i informacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży dostarczane są drugiej Stronie w formie pisemnej, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Dokumenty i inne pisma i materiały, uznawane są za doręczone drugiej stronie, w następujących sytuacjach:
- W przypadku doręczenia drogą elektroniczną
– W momencie otrzymania wiadomości przez serwer poczty przychodzącej adresata,
- W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty
– W momencie odbioru przesyłki lub odmowy przyjęcia przesyłki
- W przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty, jeśli przesyłka nie została odebrana
– po upływie 15 dni od daty pierwszej próby doręczenia.
 
§ 10 RODO
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dn. 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO informujemy:Administratorem Państwa danych jest: firma GRANDNET Barbara Rogowska, ul. Poniatowskiego 7b, 22-300 Krasnystaw, NIP 5640004021, zwana dalej ARTROWER reprezentowana przez właściciela Barbarę Rogowską.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (prowadzenie księgowości).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest Art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

3 .Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

· zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

· Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

· przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy

· podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze

· podmioty kredytujące

· dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

· dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego. 
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Oprogramowanie oraz pozostałe elementy sklepu internetowego są chronione prawem. Kupujący zobowiązany jest do niepodejmowania działalności, która umożliwiłaby jemu lub osobom trzecim zakłócanie lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych elementów sklepu internetowego.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., )
3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz w celach marketingowych i reklamowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru do Kupującego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2019 r.

Przejdź do strony głównej

Aktualności